Informacje - sklepzworkami.pl
 

Sposoby płatności

 

Przelew

Przelew bankowy - Przelew na nasze konto. Zazwyczaj tego samego lub kolejnego dnia roboczego otrzymujemy pieniądze i przystępujemy do kompletowania Twojego zamówienia.

 

Pobranie

Pobranie (płatność przy odbiorze) - Zapłacisz kurierowi, kiedy dostaniesz przesyłkę do ręki. Po przyjęciu zamówienia przystępujemy do jego realizacji.

Dostawa

Poczta Polska

Usługa kurierska Pocztex24. Realizacja zamówienia może wynieść do 3 dni roboczych.

 

Regulamin sklepu

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.sklepzworkami.pl

Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.SKLEPZWORKAMI.PL


I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

VI. Sposoby płatności

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy

VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

IX. Gwarancja produktu

X. Tryb postępowania reklamacyjnego

XI. Prawo odstąpienia od umowy

XII. Własność intelektualna

XIII. Postanowienia końcowe


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklepzworkami.pl prowadzony jest

przez Szymona Nowaka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Morante

Szymon Nowak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw

gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.

Cieńkowska 10A, 43-460 Wisła, NIP: 5482655818, REGON: 243309077, adres poczty

elektronicznej (e-mail): biuro@sklepzworkami.pl, tel. +48 513 909 991.

2. Sklep www.sklepzworkami.pl działa na zasadach określonych w niniejszym

Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez

Sklep www.sklepzworkami.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i

rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży

Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z

Usług Elektronicznych Sklepu www.sklepzworkami.pl, zobowiązany jest do przestrzegania

postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z

Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Sklep www.sklepzworkami.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wyłącznie na

rzecz Konsumentów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych

krajach Unii Europejskiej.

7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie

wprowadzone na rynek polski.

8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie

internetowej Sklepu pod adresem www.sklepzworkami.pl należą do ich właścicieli i są

używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami

towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej

Sklepu pod adresem www.sklepzworkami.pl użyte są w celach informacyjnych.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

przepisy

a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.

U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze

zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni

ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej

www.sklepzworkami.pl umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej

www.sklepzworkami.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł

Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w

systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy

w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem

www.sklepzworkami.pl

9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Szymon Nowak wykonujący działalność

gospodarczą pod firmą Morante Szymon Nowak, ul. Cieńkowska 10A, 43-460 Wisła, NIP:

5482655818, REGON: 243309077.

10. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem

Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a

Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

korzystająca z Usługi Elektronicznej.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez

Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy

Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

15. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na

subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych

informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług

Elektronicznych takich jak:

a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

b) prowadzenie Konta w Sklepie,

c) korzystanie z Newslettera.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na

warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści

reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim

materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez

Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w

Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia

Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z

chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera

zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,

którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i

dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności

intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem

faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w

rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna

określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych

polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera

kosztów dostawy.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez

Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie,

które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez

Klienta Zamówienia.

4. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na

nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów

danego Produktu.

5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

6. Zamówienia można składać:

a) poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep

www.sklepzworkami.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sklepzworkami.pl,

c) telefonicznie pod numerem: 513 909 991.

7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy

Sklepu tj. od 9 do 16. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 14, w soboty,

niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta,

Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie

jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego

Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji

następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

 oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

 pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

 niniejszy Regulamin.

c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 8 lit. b)

zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie

dołączany do przesyłki.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.

2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy

numer

41 1050 1096 1000 0092 2612 1722 (ING Bank Śląski) Morante Szymon Nowak, ul.

Cieńkowska 10A, 43-460 Wisła, NIP: 5482655818. W tytule przelewu należy wpisać

"Zamówienie nr........"

3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji

poprawności danych adresowych.

4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w

terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi

inaczej.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są

uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej

(usługa Pocztex 24).

3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas

dostawy Produktu przez przewoźnika:

a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3 Dni Roboczych.

b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego

deklarowanym tj. od 1 do 3 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni

Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze

ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez

wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sklepzworkami.pl

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o

charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza

Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po

bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem

odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia

złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi

Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. GWARANCJA PRODUKTU

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta

obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 3 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia

Produktu do Klienta.

3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego

Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w

ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego

żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

biuro@sklepzworkami.pl lub pisemnie na adres: ul. Cieńkowska 10A, 43-460

Wisła.

c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia

nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i

przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na

adres: ul. Cieńkowska 10A, 43-460 Wisła.

e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez

Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie

reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca

pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem

Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

biuro@sklepzworkami.pl

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia

nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i

przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail

Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez

Usługobiorcę sposób.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może

od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w

terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep

oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a

Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega

zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach

zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14

dni.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy

użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument

wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi

kosztami.

5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu

Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego

rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od

dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

wypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w

zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze

względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu.

9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i

Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy

swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem

www.sklepzworkami.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z zastrzeżeniem pkt 8

Rozdziału I) są własnością Szymona Nowaka wykonującego działalność gospodarczą pod

firmą Morante Szymon Nowak, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do

doręczeń: ul. Cieńkowska 10A, 43-460 Wisła, NIP: 5482655818, REGON: 243309077.

Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy,

będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sklepzworkami.pl, bez

zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody

Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość

strony www.sklepzworkami.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego

Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym

prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają

właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą

rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego

zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby

niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy

sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą

(Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym

zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

(Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą

niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze

względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych

sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu

postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie

sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów

Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596).

Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy

ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu

postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć

skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution),

dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.